/ Academic Staff /

Prof. Dr.


HÜSEYİN KANIBİR - Bölüm Başkanı


Kurumsal Pazarlama
İmaj Yönetimi
Stratejik Pazarlama

AKADEMİK

•  Post-Doktora: The University of Warwick, WBS, (İngiltere)
•  Doktora: Uludağ Universitesi
•  Yuksek Lisans: Afyon Kocatepe Universitesi
•  Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi

VERDİĞİ DERSLER

•   Stratejik Pazarlama
•   Kurumsal Pazarlama
•   Pazarlama Yönetimi
•   Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
•   Müşteri İlişkileri Yönetimi

BAZI YAYINLARI

H.Kanıbir and S.Nart, (2011), “Recovery from Crisis for Turkish Firms: Synergistic Action between Foreign Policy and Marketing Process”, Journal of Global Strategic Management, v: 5, iss: 2.

Kanibir, H. and Nart, S., (2009), “Drivers of Choice Behavior: The Interaction between Corporate Reputation, Image, Trust, and Perceived Risk”, Journal of Global Strategic Management, v:3, iss: 1, pp. 121 -134

Saydan, R., Kanıbir, H. (2008), “The Effect of Differentiation Strategies on Consumer Behaviors in Fuel Market” , İktisat İşletme ve Finans, v: 23, iss: 265, pp.68 – 90.

Kanibir, H. and Nart, S., (2008), “Endüstriyel Müşteri Sadakati: Müşterilerin Değer Algılaması ve Firmaların Değer Odaklılık Düzeyinin Rolü”, Marmara Üniversitesi SBE Dergisi, vol.30, No. 5., 97 – 106.

Kanibir, H. and Saydan, R., (2007), “Üniversiteli Tüketicilerin Çevreci Tüketim Tutumları ve Satın Alma Davranışlarına Etkileri”, Hacettepe Universitesi İİBF Dergisi, vol: 25, no:2.

Saydan R., Kanıbir H. ve Nart S. (2006), “İşlevsel Bir Pazarlama Aracı Olarak Bakım Etiketleri ve Kadın Tüketicilerin Algılamaları”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20 (2), s.343-358.

Hüseyin KANIBİR — huseyin.kanibir@bou.edu.tr — 444 8 268

Doç. Dr.


HALİL SAYLI


İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik Yönetim
Liderlik

AKADEMİK

•  Doktora: Afyon Kocatepe Üniversitesi
•  Yüksek Lisans: Afyon Kocatepe Üniversitesi
•  Lisans: Anadolu Üniversitesi

VERDİĞİ DERSLER

  • Örgütsel Davranış
  • Stratejik Yönetim
  • Yönetim Organizasyon

BAZI YAYINLARI

“Border role of human resources management in which side does human resources management lean, employer or employees?”
Dr. Halil SAYLI, Dr. Alparslan Ş. GÖRMÜŞ
Journal of Contemporary Management, V. 14, 2009

Strategic Coherence And The Analysis Of Human Resource Strategy Architect A Case Study Of Turkey
Dr. Halil SAYLI
International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 13 [Special Issue - July 2011]

Aile işletmelerinde Aile Kültürününün İç Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Etkisi Afyon-Denizli Örneği
Dr. Halil SAYLI Dr. Veysel AĞCA
İS-GUÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt: 11 Sayı: 2 Sıra: 7 / No: 361 / Yıl: 2009/

“Etik, Kurumsal İtibar ve Kurumsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik İlk 500 İşletme İçinde Yapılmış Bir Araştırma”
DR. Halil SAYLI DR. Veysel AĞCA Ar.Gör.Duygu KIZILDAĞ Ar.Gör.ÖZLEM YAŞAR UĞURLU Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C.14, S.2, Y.2009,

Sağlık Profesyonellerinin Değişim Sürecindeki Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Dr.Mustafa ALTINDIŞ, Dr.Selma ALTINDIŞ, Dr.Halil SAYLI,
ZKU Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 2011

“Başarılı bir Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Dönüştürücü Liderliğin Rolü”
Dr. Halil SAYLI Ahmet TÜFEKCİ
Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 30 Ocak-Haziran 2008

“Bilgi Çağı İşgörenlerinin Yetkinlikleri ve İşletmelerin Yetkinlik Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”
Dr. Halil SAYLI Dr.Veysel AĞCA
Bilgi Ekonomi ve Yönetim Uluslararası Kongresi, 26-28 Aralık, 2007

Sample Research To Find Differences Of The Motivation Tools On The Employee Motivation
Fatih TAŞPINAR Dr. Halil SAYLI
First International Conference on Management and Economics: ICME'08 28–29 March 2008, Tirana/ALBANIA

Mobbıng And Bullyıng In The Workplace And How You Survıve If You Are Mobbed
Fatih TAŞPINAR Dr. Halil SAYLI
First International Conference on Management and Economics: ICME'08 28–29 March 2008, Tirana/ALBANIA

Mermer Sektörü Rekabet Dinamikleri ve Kooperatif İşletmeleri
T. KANDEMİR, Y. KARACA, H. SAYLİ, Ş. ÖZDEMİR
XIX. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi 9-10 Ekim 2008, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F ANKARA/TÜRKİYE

Corporate Governance and Sustainable Development, A Comparative Analysis onTurkey and Bosnia Herzegovina.
M. KARAYEL, H. SAYLI, A. Ş. GÖRMÜŞ
International Symposium on Sustainable Development, June 9-10 2009 Sarejevo

The Effects of Employees’ Demographic Characteristics on the Perception of Organizational Culture: A Study in Service Enterprise.
H. SAYLİ, A. BAYTOK, H.H. SOYBALI
International Symposium on Sustainable Development, June 8-9 2010 Sarejevo

“Örgütsel Küçülme ve Geride Kalanlar Sendromu”
Dr. Halil SAYLİ
Verimlilik Dergisi (Milli Prodüktüvite Merkezi Yayını) s. 4, (2003)

Şebeke (Network) Organizasyonun Rekabet Gücü Kazandırma Rolü Ve Afyon Mermer Sektöründe Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Değerlendirme
Dr. Halil SAYLİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi Cilt 7, Sayı 1 2005

“Örgütlerin Kurumsal Çevreye Uyumuna Etki Eden Sosyal Süreçler”
Dr.Ramazan ARSLAN Dr. Halil SAYLI
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2006

Şebeke (Network) Organizasyon Yapılarının Rekabet Gücü Kazandırma Rolü Ve Afyon Mermer Sektöründe Bir Uygulama Örneği
Dr. Halil SAYLİ, Dr. Mustafa KURT Dr. Ahmet BAYTOK
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16, Aralık 2006

Kurumsal itibar ve Yönetsel Etik İlişkisinin Analizine Yönelik Bir Değerlendirme.
Dr. HALİL SAYLI Arş. Gör.ÖZLEM YAŞAR UĞURLU
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 12, Sayı:3, Yıl: 2007

“Yönetsel Etik ve Yönetsel Etiğin Oluşmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz”
Dr. Halil SAYLI Arş. Gör. Duygu KIZILDAĞ
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt IX, Sayı:1, 2007

“Geleneksel Yönetim Paradigmasının Sınırlayıcı Alanlarına Karşı Post-Modern Yönetim Paradigmasının Geliştirici Alanları”
Dr. Halil SAYLI
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: X, ARALIK 2008, Sayı:2

“Neden ve Sonuçları Açısından Yıldırma ”Mobbıng” ve Mağdurluk Sendromu”
DR. HALİL SAYLI Fatih TAŞPINAR
Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl. 2008, Cilt. 11, Sayı. 1-2

“Bilgi Çağı İşgörenlerinin Değişen Yetkinlikleri ve İşletmelerin Yetkinlik Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”
Dr. Halil SAYLI Dr. Veysel AĞCA
Selçuk Üni. İ.İ.B.F Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl. 9, Sayı. 17, Nisan 2009

“Örgütsel Değişimde Psikolojik Sözleşme İhlalleri Ve Bir Uygulama Örneği”
Dr. Halil SAYLI
12. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs Bursa 2004

“Aile İşletmelerinde Aile Kültürünün İç Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Etkisi. Afyon-Denizli Örneği” Dr. Halil SAYLI Dr. Veysel AĞCA
2. Aile İşletmeleri Kongresi 14-15 Nisan, İstanbul, 2006

“Şebeke (network) organizasyon yapılarının rekabet gücü kazandırma rolü ve Afyon mermer sektöründe bir uygulama örneği”
Dr. Halil SAYLİ Dr. Mustafa KURT Öğr. Gör. Ahmet BAYTOK
14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 25-27 Mayıs, Erzurum, 2006

“Maddi kültür” yönetim uygulamalarının yayılımını kolaylaştırabilir mi? : bilgi yönetimi örneği” Dr.Mustafa KURT Dr. Halil SAYLI
14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 25-27 Mayıs, Erzurum, 2006

“Etik, Kurumsal İtibar ve Kurumsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik İlk 500 İşletme İçinde Yapılmış Bir Araştırma”
DR. Halil SAYLI DR. Veysel AĞCA Ar.Gör.Duygu KIZILDAĞ Ar.Gör.ÖZLEM YAŞAR UĞURLU
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi”nin 21-23 Mayıs 2009 Eskişehir

Yüzyılda Türkiye İçin Bir Kalkınma Modeli Olarak “Girişim Ağları“
Dr.Halil SAYLİ Dr Ramazan ASLAN
(Türkiye’de İşletmecilikte Yeni perspektifler) Kitap Bölümü) Gazi Kitabevi. 2007

Türkiye Mermer Sektörünün Rekabet Ve Dış Pazar Stratejileri Açısından Analizi”
K. ÇONKAR, Ş. ÖZDEMİR, Y. KARACA, H. SAYLI, T. KANDEMİR,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, Şubat 2010


Halil SAYLI — halil.sayli@bou.edu.tr — 444 8 268

Yrd. Doç. Dr.


MUSTAFA HATTAPOĞLU


Mikro Ekonomi
Yönetim Bilgi Sistemi - Bilgi Ekonomisi
Emlak ve Emlak Yönetimi

AKADEMİK

  •  Doktora: University of Houston
  •  Yüksek Lisans : University of Houston
  •  Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

VERDİĞİ DERSLER

  •  Mikro Ekonomi
  •  Makro Ekonomi
  •  İstatistik
  •  Yönetim Bilgi Sistemi

Mustafa HATTAPOĞLU — mustafa.hattapoglu@bou.edu.tr — 444 8 268

Yrd. Doç. Dr.


ANGELO CORELLI


Kredi Riski Modelleme
Faiz Türevleri
Kurumsal Değerleme

AKADEMİK

•  Doktora: University Of Verona/Italia
•  Yüksek Lisans: University 'Ca FOoscari' Venedic/Italia
•  Lisans: University Of Studies- Siena/Italia

VERDİĞİ DERSLER

  • Kurumsal Finansman
  • Finansal Risk Yönetimi
  • Finansal Değerleme Metodolojisi

BAZI YAYINLARIAngelo CORELLI — angelo.corelli@bou.edu.tr — 444 8 268

Yrd. Doç. Dr.


JAN AMIR FAZLAGIC


Bilgi Yönetimi


AKADEMİK

•  Doktora: Poznan University/Poland
•  Yüksek Lisans: Poznan University/Poland

VERDİĞİ DERSLER


BAZI YAYINLARIJan Amir FAZLAGIC — jan.fazlagic@bou.edu.tr — 444 8 268

Yrd. Doç. Dr.


RYSZARD MICHALSKI


Uluslararası Finans


AKADEMİK

•  Doktora: Warsaw University/Poland
•  Yüksek Lisans: Warsaw University/Poland

VERDİĞİ DERSLER

  • Uluslararası Finans
  • Finansal Piyasalar
  • Avrupa Birliği Maliye Sistemi

BAZI YAYINLARIRyszard MICHALSKI — ryszard.michalski@bou.edu.tr — 444 8 268

Araştırma Görevlisi


RAMAZAN BÜRCÜ


Finansal Yönetim


AKADEMİK

  •  Yüksek Lisans: Bursa Orhangazi Üniversitesi (Devam ediyor)
  •  Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Ramazan BÜRCÜ — ramazan.burcu@bou.edu.tr — 444 8 268

Araştırma Görevlisi


CANAN ARIKAN


Girişimcilik
Kadın Girişimciliği
Yenilikcilik - Yenilik Yönetimi

AKADEMİK

  •  Doktor: İstanbul Üniversitesi (devam ediyor)
  •  Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi
  •  Lisans: Marmara Üniversitesi

Canan ARIKAN — canan.arikan@bou.edu.tr — 444 8 268